تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فرد نشستن‏

آنکه از جفت مبراست خداست ز آدمی فرد نشستن نه سزاست
جامی‏