تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دنیا وسیله امتحان الهی‏

انا جعلنا ما علی الأرض زینة لها لنبلوهم أیهم أحسن عملا؛(1484) ما آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم، تا آنها را بیازماییم که کدامینشان بهتر عمل می‏کنند!