تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دنیا فانی است‏

و اضرب لهم مثل الحیوة الدنیا کماء أنزلنه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشیماً تذروه الریح و کان الله علی کل شی‏ء مقتدراً؛(1480) (ای پیامبر!) زندگی دنیا را برای آنان به آبی تشبیه کن که از آسمان فرو می‏فرستیم؛ و بوسیله آن، گیاهان زمین (سر سبز می‏شود و) در هم فرو میرود. اما بعد از مدتی می‏خشکد؛ و بادها آن را به هر سو پراکنده می‏کند؛ و خداوند بر همه چیز تواناست!