تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از مواضع تهمت‏

خلاف عقل باشد می‏نخورده جامه آلوده برد خود را کسی در شاهراه تهمت انداز