تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گنج قارون‏

احوال گنج قارون کایام داد بر باد در گوش دل فرو خوان تا زر نهان نداد
حافظ