تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

احسان پیش از مرگ‏

برگ عیشی به گور خویش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرست
سعدی‏