تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جوانی‏

در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است ورنه هر گبری به پیری می‏شود پرهیزگار