تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کیفر دنیوی خدا برای جوامع و ملتهای بد با بلاهای عمومی‏

و نصرنه من القوم الذین کذبوا بایاتنا انهم کانوا قوم سوء فأغر قناهم أجمعین(206) و او را در برابر جمعیتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم؛ چرا که قوم بدی بودند؛ از این رو همه آنها را غرق کردیم!