تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ضمانت امام بر فقیر نشدن‏

امام صادق (علیه السلام): ضمنت لمن اقتصد أن لا یفتقر؛(2246) من ضمانت می‏کنم که هر که میانه روی پیشه کند، فقیر نشود.