تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نیکی به یاران‏

دو روز مهر گردون افسانه است و افسون نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا
حافظ