تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر قناعت‏

قناعت، توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهانگرد را