تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ضرب المثل‏

توانگری به قناعت است نه به بضاعت‏
سعدی‏