تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

طاعت بی ریا

طاعتی را که بی ریا بنهاد ننهی جمله باد باشد باد
اوحدی‏