تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

دود شهوت و غضب چشم باطن ما را کور کرده و مجاری ادراک ما را بسته و گوش نفس ما را از شنیدن حق و آیات الهیه کر نموده، با چشم بسته و گوش کر نتوان حقایق را دریافت کرد.(2200)
کسی که می‏خواهد محبوب خدا شود باید از مال بگذرد و خشم و غضب را فرو برد.
فرو بردن خشم، از صفات مردان الهی و کاری شایسته است.
فرو خوردن خشم و غضبی که همراه آن سیاه شدن و برافروخته شدن چهره باشد، چه ارزشی دارد؟
سعی کنیم آتش خشم دیگران را با سخنان زیبا و آرام‏بخش، خاموش کنیم.
خشم و غضبی که در راه رضای الهی باشد مذموم نیست.
بیشتر گناهان، از دو ریشه غضب و شهوت سر چشمه می‏گیرند.
قهر و غضب از لوازم تربیت است.
برای خاموش کردن غضب دیگران، از کلمات عاطفی استفاده کنیم.
یک غضب بیجا، گاه یک پیامبر خدا را گرفتار می‏کند. مغاضبا - فنادی‏
خطرناک‏ترین غریزه‏ای که انسان را به گناه وادار می‏کند، غریزه غضب و شهوت است و مؤمن باید بر غرائز خود مسلط باشد.
شرط برخورداری از نعمت‏های برتر و پایدارتر، علاوه بر ایمان و توکل، دوری از گناهان و کنترل شهوات و غضب است.
منشأ بسیاری از گناهان شهوت و غضب است.
غضب یک غریزه است لکن کنترل آن لازم است.
مؤمنان به هنگام غضب خودشان عفو می‏کنند، نه به خاطر وساطت دیگران. (والکاظمین الغیظ...)