تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ثواب حلم‏

در خشم روان خویش می‏آزاری در حلم وقار خود نگه می‏داری
در خشم اگر گمان نصرت داری در حلم بود ثواب نیکو کاری