تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کودک سخاوت را از مادر می‏آموزد!

در تاریخ می‏خوانیم که صاحب بن عباد مرد بسیار با سخاوتی بود، خودش گفته است که من این سخاوت را از مادرم آموخته‏ام، زیرا مادرم هر روز که می‏خواست به مدرسه روانه‏ام کند، پولی به من می‏داد و می‏گفت: این پول را صدقه بده! این کار او موجب شد تا من به بخشش خوبگیرم و سخی شوم. او با این کار ساده‏اش به من فهماند همان طور که باید به فکر خود باشم، باید به فکر دیگران نیز باشم(1852).