تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از موارد تهمت نسبت دادن گناه خود به دیگران است‏

و من یکسب خطیئه أو اثما ثم یرم به بریئاً فقد احتمل بهتاناً و اثماً مبینا؛(811) و کسی که خطا یا گناهی مرتکب شود، سپس بیگناهی را متهم سازد، بار بهتان و گناه آشکار بر دوش گرفته است.