تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نهر تقوی‏

هر آن ذرعی که آب از نهر تقوی گرفت از تشنگیها شد مبرا