تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شکر و افزونی نعمت‏

شکر نعمت، نعمتت افزون کند صد هزاران گل ز خاری سر زند
مولوی‏