تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تربیت مردم از خدمات انبیاء

ربنا و ابعث فیهم رسولاً منهم یتلوا علیهم ءایتک و یعلمهم الکتب و الحکمة و یزکیهم انک أنت العزیز الحکیم؛(982) پروردگارا! در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز، تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند؛ زیرا تو توانا و حکیمی (و بر این کار قادری)!