تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کاخ تقوی‏

هر آن کاخی که از تقوی است محکم نسازد گردش دوران از آن کم