تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قبول لطف سخاوتمند

وءاتوا النساء صدقتهن نحلة فان طبن لکم عن شی‏ء منه نفسا فکلوه هنیئاً مریئاً؛(1835) و مهر زنان را (بطور کامل) بعنوان یک بدهی (یا عطیه،) به آنان بپردازید! (ولی) اگر آنها چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا صرف کنید!