تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اندازه نگهدار!

شیخ اجل سعدی شیرین سخن چنین حکایت می‏کند:
یکی از حکماء پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند. پسر گفت: ای پدر! گرسنگی خلق را بکشد. نشنیده‏ای که ظریفان گفته‏اند: به سیری مردن به که گرسنگی بردن؟
پدر گفت: اندازه نگه دار!
نه چندان بخور کز دهانت بر آید نه چندان که از ضعف جانت برآید(298)