تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خردمند واقعی‏

قال علی (علیه السلام) العاقل من یملک نفسه اذا غضب و اذا رغب و اذا رهب؛(2192) 18 - خردمند کسی است که نفس خود را در هنگامی که خشم کند، و رغبت نماید، و بترسد، مالک شود.