تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کودک و شاه‏

کودکی را که عقل و تدبیر است به ز یک شاه جاهل پیر است
مکتبی‏