تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بخیل و دوست وی‏

شخصی بخیلی را گفت: سبب چیست که با این دوستی و رفاقت، مرا مهمان نکرده‏ای؟! بخیل گفت: به جهت آن که از قوه اشتهای تو با خبرم! هنوز لقمه به دهانت نرسیده لقمه دیگری برمی‏داری! گفت: مرا مهمان کن، شرط می‏کنم که در میان هر دو لقمه دو رکعت نماز به جای آورم!(598)