تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مال حرام‏

خانه خریدی و و ملک باغ نهادی اساس ملک به مال ربا خانه به سود غله؟(1656)