تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حد بخل‏

و للا قتصاد مقداراً فان زاد علیه فهو بخل؛(587) امام حسن عسگری (علیه السلام) فرمودند برای میانه روی مقداری است که اگر از آن حد بگذرد بخل است.