تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نگهداری زبان‏

خردمند باش و بی آزار باش همیشه زبان را نگهدار باش
فردوسی‏