تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شرایط روزه داری‏

انس گوید: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مردم را به روزه یک روز امر کرد و فرمود: هیچ کس افطار نکند تا به او اجازه دهم. مردم روزه گرفتند تا شب شد شخصی می‏آمد و می‏گفت: ای رسول خدا روزه دارم اجازه بده افطار کنم و پیامبر به او اجازه می‏داد و همچنان می‏آمدند و اجازه می‏گرفتند تا مردی آمد و عرض کرد: از خانواده‏ام دو دختر جواب روزه دارند و شرم دارند که خدمت شما بیایند به آنها اجازه بده افطار کنند. پیامبر از او روی گرداند. دوباره تکرار کرد و پیامبر روی گرداند سومین بار تکرار کرد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آنها روزه ندارند و چگونه روزه‏دار است کسی که امروز گوشت‏های مردم را خورده است؟ برو و به آن دو دستور بده اگر روزه‏اند قی کنند. مرد برگشت و به آنها خبر داد و از آنها خواست قی کنند. پس هر کدام لخته خونی قی کرد. مرد به محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برگشت و جریان را به او خبر داد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سوگند به خدایی که جان محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در دست قدرت اوست اگر لخته‏های خون در شکم آنها باقی می‏ماند آتش (دوزخ) آنها را می‏خورد.(1595)