تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اخلاص مانع انحراف انسان‏

و لقد همت به و هم بهالو لا أن رءابرهان ربه کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین؛(142) آن زن قصد او کرد؛ و او نیز - اگر برهان پروردگار را نمی‏دید - قصد وی می‏نمود! این چنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود!