تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حلم و تأنی‏

هلا حلم و تأنی توامانند چو دو فرزند از یک بطن عیانند
ز هر کس طاق همت هست ستوار شود حلم و تأنی زو پدیدار
نتایج صبر و همت بردباری است ز همت حلم نیکو یادگاری است
بحلم و بردباری باش دربند بهمت زندگی کن شاد و خورسند