تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دوست واقعی‏

دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی
دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی
سعدی‏