تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نور امید

قال أبو عبدالله (علیه السلام) کان أبی یقول انه لیس من عبد مؤمن الا [و] فی قلبه نوران نور خیفه و نور رجاء لو وزن هذا لم یزد علی هذا و لو وزن هذا لم یزد علی هذا؛(416) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا نیست بنده‏ای مگر اینکه در دل او دو نور است: نور ترس و نور امید. اگر یک طرف افزون شود به طرف دیگر اضافه نخواهد شود و بالعکس.