تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ستیز با جاهل‏

امام علی (علیه السلام): دع المماراة و مجاراة من لاعقل له و لا علم؛(1399) ستیز و بگو و مگوی با بی‏خرد بی‏دانش را واگذار.