تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جهنم‏

جهنم جایگاه مشرکین است به خیل مشرکین مالک به کین است