تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انواع عبادات‏

بدان که انبیاء سالار دینند در استرزاق آثار سمائی
ز انواع گدائی‏های طاعات که بر جوشد بدان بحر عطائی
ز صوم و از صلوه و از مناسک ز نهی منکر و شیر غزائی
که بی حد است انواع عبادات و انواع ثقات و ابتلائی
مولوی‏