تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کوزه بی نم‏

بخیلی سفارش ساخت کوزه و کاسه‏ای را به کوزه‏گر داد.
کوزه‏گر پرسید: بر کوزه‏ات چه نویسم؟
بخیل گفت: بنویس: فمن شرب منه فلیس منی(594) یعنی: آنها که از آن بنوشند از من نیستند. کوزه‏گر پرسید: بر کاسه‏ات چه نویسم؟ بخیل گفت: بنویس و من لم یطعمه فانه منی(595). یعنی: و آنها که از آن نخورند از من هستند.(596)