تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شرم و حیا

گیرم که ز جرم و گنهم درگذری ز آن شرم که دیدی که چه کردم چه کنم؟