تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گورجان حسود

امام علی (علیه السلام): من لم یقهر حسده کان جسده قبرا لنفسه؛(1215) هر که بر حسدش غالب نشود، بدنش گور جانش خواهد شد.