تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دنیا و مرگ‏

شخصی به حضور امام صادق (علیه السلام) آمد و گفت: از دنیا ملول و خسته شده‏ام و از درگاه خداوند، آرزوی مرگ می‏کنم. امام صادق (علیه السلام) فرمود: چنین نکن بلکه از خدا آرزوی زندگی کن، به این منظور که او را اطاعت کنی، نه آن که گناه کنی. اگر در دنیا زنده بمانی و اطاعت خدا بکنی، برای تو بهتر از آن است که بمیری که نه گناه کنی و نه اطاعت نمایی!(1502).