تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وضعیت مسرف‏

پشت همه زیر بار اسراف شکست ز آن روی که هر که راه اسراف نبست
آن دم که عطا کند نگویندش مدح و آن دم که گدا شود نگیرندش دست