تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر عمل پدر و مادر در فرزند

با پسر قول زشت و فحش مگوی تا نگردد لئیم و فاحشه گوی اوحدی‏