تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تقوای عابدینی اسرائیل‏

از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) منقول است که زن زنا کاری در میان بنی‏اسرائیل بود که بسیاری از جوانان بنی‏اسرائیل را مفتون خود ساخته بود. روزی آن جوانان گفتند که اگر فلان عابد مشهور، این را ببیند فریفته خواهد شد. آن زن چون این سخن را شنید گفت: والله به خانه نروم تا او را مفتون خود کنم. پس در همان شب قصد منزل آن عابد نمود و در را کوبید و گفت: ای عابد! مرا امشب پناه ده که در منزل تو شب را به روز آورم. عابد ابا نمود. آن زن گفت: بعضی از جوانان بنی‏اسرائیل با من قصد زنا دارند و از ایشان گریخته‏ام و اگر در نگشایی ایشان به من می‏رسند و به من فضیحت می‏رسانند. عابد حسن و جمال او را مشاهده کرد، از شوق بی اختیار شد و دست به او رسانید و در حال، متذکر شد و دست از او برداشت و دیگی در بار داشت که آتش در زیر آن می‏سوخت، رفت و دست خود را در زیر دیگ گذاشت. زن گفت که چه کار می‏کنی؟ گفت: دست خود را می‏سوزانم به جزای آن خطایی که از من صادر شد. پس زن بیرون شتافت و بنی‏اسرائیل را خبر کرد که عابد دست خود را می‏سوزاند. چون بیامدند دستش تمام سوخته بود.(1035)