تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اهل بهشت‏

ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالأسحار هم یستغفرون و فی أموالهم حق للسائل و المحروم؛(475) به یقین، پرهیزگاران در باغهای بهشت و در میان چشمه‏ها قرار دارند، و آنچه پروردگارشان به آنها بخشیده دریافت می‏دارند، زیرا پیش از آن (در سرای دنیا) از نیکوکاران بودند! آنها کمی از شب را می‏خوابیدند، و در سحرگاهان استغفار می‏کردند، و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود!