تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قدرت جوانی‏

تو پرهیزکاری و بس نازنین ولی تاب دشمن نداری یقین
در آنجا بجای تو گر یک جوان همی بود سرباز و هم حکمران
ز خون، رنگ می‏کرد دشت نبرد که از جان دشمن بر آورد گرد
که پیران ندارند توش و توان به خدمت نباشند همچون جوان