تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انواع وصیت‏

وصیت گه بفرزندان و داد است نماز و روزه و حج و جهاد است