تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از مواضع تهمت‏

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) اتق مواضع التهم؛(824) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از جاهای تهمت برانگیز بپرهیزید.