تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بلای آدم‏

بلای آدمی شد از زبانش که در وی بسته شد سود و زیانش