تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خرافات تا به کی...؟

ساقی بیا که شد قدح لاله پر زمی طامات(1287) تا به چند و خرافات تا به کی
حافظ